Privacyverklaring

Blondia’s ballooning team, gevestigd aan de zandakkers 5, 9991 Adegem , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Koen Blondia

Zandakkers 5

9991 Adegem

Tel : 050.71.83.58 of gsm 0478.66.78.09

www.blondias-ballonvaarten.be

Koen Blondia  is gegevensbeschermer  van  Blondia’s ballooning team.

Hij is te bereiken via info@blondias-ballonvaarten.be

Verwerken van persoonsgegevens

Blondia’s ballooning team  gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als u gebruik maakt van de diensten van Blondia’s ballooning team, dan heeft hij gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (vb. om een afspraak te maken), of via contact met ons of via de mail. Denk hierbij aan:

Naam :

Adres :

Telefoonnummer/ GSM :

E-mailadres :

Blondia’s ballooning team  heeft uw persoonsgegevens nodig voor het boeken van een ballonvaart.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde “bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens”. Dat wordt alleen gedaan als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw ballonvaart.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Bewaartermijn

Blondia’s ballooning team  bewaart persoonsgegevens gedurende de wettelijk opgegeven termijn na het laatste gebruik.

 

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Blondia’s ballooning team  heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Blondia’s ballooning team van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

Blondia’s ballooning team  is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens

Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op via tel 0478.66.78.09 of  info@blondias-ballonvaarten.be


DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Blondia’s ballooning team  zal uw gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere ballonvaarders en crew.

U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Blondia’s ballooning team  verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN EN VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@blondias-ballonvaarten.be

Er zal dan een afspraak gemaakt worden, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.


COOKIES

Blondia’s ballooning team maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren alsook voor statistieken.


MEER INFO

Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door Blondia’s ballooning team kunt u contact opnemen via info@blondias-ballonvaarten.be